Dessa villkor gäller vid köp av tjänster/produkter från Komdit.

1. Allmänt

Allmänna villkor för Komdit kan komma att ändras.

 • Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på www.komdit.se. Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.
 • Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund och Komdit, org. nr 840716-4014, Tegelgårdsgatan 14, 211 33 Malmö, avseende Komdits tjänster och produkter.
 • Avtalet påbörjas när kunden godkänt designen/utkastet vilket kan göras via ett skriftligt avtal eller ett godkännande via mail.
 • Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

2. Avgifter & Betalning

 • Avgifter utgår enligt Komdit vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inget annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges exklusive moms. Betalning görs mot faktura (15 dagar).
 • Har full betalning inte skett senast 15 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Komdit äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.
 • Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas till Komdit.
 • Komdit äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller omedelbart efter godkännande från kund.
 • Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.
 • Kunden skall snarast meddela Komdit om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

3.  Komdits rätt

 • Komdit äger rätten att säga upp avtalet om Kund/kunden har brutit mot någon av punkterna i detta avtal.
 • Hemsidan anses levererad när Komdit fått kundens godkännande, tagit emot betalning från kund och hemsidan är online. Komdit äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

4.  Komdits ansvar

 • Komdit är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.
 • Komdit ansvarar endast för skador som Komdit orsakar genom vårdslöshet. komdits skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde som högst motsvarar avgiften för gällande tjänst eller produkt under gällande avtalsperiod. Ersättningen utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada som minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.
 • Komdit hanterar/behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

5. Kunds ansvar

 • Om kunden godkänt en design/utkast och produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek/bild eller dylikt. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista.
 • Kund förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
 • Kund ansvarar för all information denne publicerar på sin hemsida och det är kundens som skall lägga in information på hemsidan om inte ett serviceavtal finns.
 • Om vi beställer webbhotell för hosting av hemsidan åt kunden tar vi inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.
 • Kund ansvarar för att Komdit har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation.
 • Kund ansvarar för säker hantering av kunds användarnamn och lösenord.
 • Kund ansvarar för att innehåll på kunds webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

6. Tidpunkt för leverans av produkt eller tjänst

 • Sker enligt överenskommelse. Vi tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.

Möten, utbildningar mm:

 • Ingen utbildning ingår vid leverans av hemsidan men går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten, mail eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus resekostnad.

Exempel på övriga tjänster som inte ingår i leverans av hemsida

Flytt av e-post, export av gammal hemsida, byte av webbhotell, byte av e-post tjänst, hjälp med webbapplikationer som t.ex. Google Analytics och Adsense, flytt av domän. På dessa samt andra liknande tjänster som ligger utanför produktionen av själva hemsidan kommer debitering ske enligt timtaxa.

7. Backup

Kunden ansvarar själv för att se över att det regelbundet tas backups av hemsidan samt databasen om inte detta avtalats. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas. Komdit ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande.

8. Uppdatering av mjukvaran

• Då hemsidorna byggs på WordPress som ständigt är under utveckling kommer det med jämna mellanrum nya versioner av det. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller tilläggsprogram (plugins) som används i hemsidan. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versionen av pluginet erbjuder vi oss att försöka lösa det enligt timtaxa, annars installeras den sedan tidigare befintliga versionen. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

9. Innehållsansvar

• Om Komdit fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan publicerats. Det är inte Komdits ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

10. Referens

• Komdit äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på www.komdit.se

11. Länk

• Komdit äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till komdit.se. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.

12. Priser & offerter

• De priser som anges i offert till kund gäller i sex månader om inget annat uppges.
Priserna är alltid exklusive moms. Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom två månader från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris.

13. Copyright och rättigheter bildmaterial

• Vid köp av bildmaterial ingår rätten att använda bilderna som avtalat, och då med byline tydligt angiven (se p 4.). Samtliga bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och bildrättigheterna ägs av fotografen. Bilder och annat material får endast användas med fotografens tillstånd. Det innebär att allt användande, manipulation, kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, etc. fordrar ett skriftligt tillstånd.

• Reproduktion, ändring, bearbetning eller förvanskning  får endast göras med fotografens tillstånd.

• Alla bilder som publiceras i dagspress, internet eller annat media ska, förutom fotografens tillstånd, även ha en byline som skrivs ut på följande sätt väl synlig bredvid eller under bilden: Foto: Karl Andersson/Komdit

• Komdit förbehåller sig rätten att lägga ut foton på hemsida, blogg, Instagram, Facebook, etc., samt använda dem i egen marknadsföring om inte annat överenskommits.

 

Senast ändrad: 2018-07-17

Komdit