Komdits integritetspolicy


1. Information om Komdits behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde på uppdrag av kund som är personuppgiftsansvarig

Komdit utvecklar bland annat digitala tjänster och system för företag och organisationer. I samband med detta kan vi komma att samla in, förädla och tillhandahålla personuppgifter på uppdrag av dig som kund. Som leverantör åt dig är vi då personuppgiftbiträde och du som kund är personuppgiftsansvarig. De särskilda avtal och bestämmelser som gäller GDPR, behandlingen av personuppgifter och rättigheter/skyldigheter gällande personuppgiftsbiträde får du av din kontaktperson på Komdit eller vid att kontakta oss. Läs mer om detta på Komdit.se

 

2. Information om Komdits behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande

Komdit kan komma att behandla en rad personuppgifter vid åtgärder för direktmarknadsföring och liknande i egenskap av personuppgiftsansvarig. Som personuppgiftsansvariga är vi skyldiga att informera om våra behandlingar av personuppgifter.

Komdits målsättning är att värna skyddet för den personliga integriteten och att vidta alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna och säkerställa att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och interna riktlinjer, policyer och rutiner för hantering av personuppgifter. Det innebär att endast de personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. En närmare beskrivning av Komdits säkerhetsföreskrifter och säkerhetsåtgärder finns på Komdit.se.

 

2.1 Vilka personuppgifter behandlas

De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadresser till arbetsplatsen samt eventuella uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning.

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på webbplatsen, laddar ner dokument och information eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress till företaget.

När du använder webbplatsen och våra tjänster, kan vi komma att samla in följande information om dig:

  • Information om dokument och information som du har laddat ner. Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten samt vilka sidor som du besökte.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 

2.2 Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster såsom exempelvis när du är behörig användare och loggar in och får åtkomst till våra tjänster.

Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att under en viss tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

 

2.3 Personuppgiftsbehandlingar baserat på berättigat intresse

Ändamål med behandlingRättslig grund för behandling
För att kunna marknadsföra och skicka direktreklam till juridiska personer (företag och organisationer) och representanter för dessa. Information och erbjudanden kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att du på Komdit.se, hädanefter ”webbplatsen” ska kunna ladda ner dokument eller information, anmäla dig till nyhetsbrev, events, seminarium och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.

 

2.4 Personuppgiftsbehandlingar baserat på samtycke

Om den registrerade på annat sätt har tillhandahållit ett aktivt samtycke utgör samtycket den lagliga eller rättsliga grunden för en behandling av företrädare för potentiella och gamla kunder. Om de registrerade på frivillig väg har lämnat sina personuppgifter för ett visst ändamål och i samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade har samtyckt till behandlingen. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling och därigenom återkalla sitt samtycke.

 

2.5 Tid för lagring av personuppgifter

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare om det inte finns lagkrav eller andra skäl att lagra den en längre tid.

 

3. Varifrån samlas uppgifterna in?

Namn och kontaktuppgifter till registrerade samlas in dels från externa adresskällor, dels från den registrerade själv.

 

4. Överföring och mottagare av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, och kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen samt särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vi vidtar relevanta, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

5. Dina rättigheter

Den övervägande delen av personuppgifter som Komdit behandlar för egen del är knutna till juridiska personer såsom kunder, leverantörer och potentiella kunder som är intresserade av våra tjänster. Samt att vi marknadsför och skickar e-post (direktreklam och information) till dessa. När du avslutar din anställning eller byter tjänst hos din arbetsgivare upphör vanligtvis behandlingen och personuppgifterna raderas i samband med gallring.

Såsom representant för det företag eller den organisation som du jobbar på (juridisk person) gäller delvis andra rättigheter än det som är beskrivit nedan i detta stycke under fysisk person.

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

 

5.1 Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

 

5.2 Rätt till begränsning eller radering

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna.

Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller dokumentera information exempelvis i en anställningsprocess. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

 

5.3 Rätt att motsätta sig behandling

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

 

5.4 Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev informeras du om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

 

6. Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbsidan och våra tjänster. Informationen består i regel av webbplatsbesökarens preferenser samt information om från vilken enhet besöket sker.

 

7. Kontakta oss

Skulle du ha frågor angående behandling av personuppgifter kan du kontakta oss via mail på [email protected].

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-22